Opleidingen info

Opleidingen info

Het eerste jaar van elke opleiding staat open voor iedereen. Omdat het algemeen vormend is en nog niet specifiek beroepsgericht, is het eerste jaar ook geschikt voor mensen die zich louter uit persoonlijke interesse grondig in het thema willen verdiepen (b.v. om familie of vrienden een massage of behandeling te kunnen geven) en niet de intentie hebben er later beroepsmatig mee aan de slag te gaan. Ook de aanvullende modules staan open voor iedereen. Ze kunnen dus ook volledig apart gevolgd worden, los van een opleiding.

Herbronning
Wie reeds de vorige jaren aan één van de basismodules of opleidingen deelnam kan dezelfde module tot 5 jaar later hernemen voor de helft van de huidige cursusprijs (korting niet van toepassing op eventuele verblijfskosten). Dit aanbod is combineerbaar met de korting voor voorafbetaling.

Inhaallessen
Gemiste lessen bij de medische en energetische basismodules en de opleidingen kunnen tot 2 jaar later ingehaald worden in een volgende module (voor zover die dan aangeboden wordt). Inhaallessen kunnen enkel na schriftelijk akkoord van Oost West Centrum, gelden niet als een nieuwe inschrijving en kunnen niet vervangen worden. Inhaallessen moeten vooraf aangevraagd worden (vóór de start van de les waarop je niet aanwezig kan zijn) en je moet je ook vooraf opgeven voor de inhaallessen. De toegestane inhaallessen zijn gratis.
Inhaallessen in andere cursussen of jaartrainingen zijn niet mogelijk.

Aanvullende modules
Vanaf het tweede jaar van de meeste opleidingen zijn een aantal aanvullende modules verplicht. Ze worden op verschillende momenten in het jaar aangeboden zodat studenten een maximale flexibiliteit hebben bij het samenstellen van hun eigen planning. Deze modules werden ook ontwikkeld met het oog op toekomstige Europese erkenningsnormen voor natuurgeneeskundige opleidingen.
• energetische basismodules (2 modules van 45 u, Antwerpen dag of WE, Orval vijfdaagse)
• medische basismodules (2 modules van 45u, Antwerpen dag of WE)
• praktijkmanagement (1 module van 10u, Antwerpen vr.av + za)

Vrijstelling
Wil je in het kader van een opleiding vrijstelling aanvragen voor een basismodule, dan dien je een dossier in met daarin: je motivatie waarom je vrijstelling wil, bewijzen van reeds gevolgde opleiding met daarbij een afschrift van de lesinhouden, cursusuren, certificaten en adresgegevens van lesgevers en organisatie. Zo kunnen wij inschatten of je geheel of gedeeltelijk vrijgesteld kan worden op basis van je eerder/elders opgedane kennis en ervaring. We brengen je altijd schriftelijk (per e-mail indien mogelijk) op de hoogte. (Als je een medisch of paramedisch diploma hebt, is een copie van je diploma voldoende om vrijstelling te krijgen voor de medische basismodules.)

Huiswerkgroepen
In alle opleidingen worden bij de start van het cursusjaar huiswerkgroepjes opgestart. Het is de bedoeling om in kleine groepjes van 3 à 5 personen (bij voorkeur met deelnemers uit jouw streek of stad) de aangeleerde stof ook praktisch te blijven oefenen buiten de lessen. Dit stimuleert het verwerkingsproces, maakt mogelijk dat de cursisten zich sneller de stof echt eigen maken en elkaar actief ondersteunen. Voor mensen die als enige deelnemer ver van de anderen wonen en niet kunnen samenkomen, wordt een andere huiswerkopdracht afgesproken.
Hiernaast wordt ook verwacht dat de cursisten op eigen tempo en in eigen kring lesinhouden herhalen en oefenen. Reken toch minimum 1 uur per week te besteden buiten de lestijden.

Assistentie
Voor de meeste opleidingen is er in elk jaar een plaats vrij voor een assistent(e). De taak van de assistent(e) bestaat uit de opvolging van praktische zaken zoals materiaal en lokaal checken, het mee corrigeren bij oefeningen en praktijkopdrachten tijdens de les, het als model fungeren voor instructies of het mee oefenen met een cursist als het aantal anders oneven is. Als assistent word je ook de contactpersoon tussen cursisten en organisatie. Er wordt verwacht dat je alle (of in elk geval zo veel mogelijk) lessen van dat jaar aanwezig kan zijn. Om als assistent(e) in aanmerking te komen dien je minstens dat cursusjaar, en bij voorkeur de hele opleiding, met voldoening afgerond te hebben. Kandidaten melden zich via info(at)owc.be of Oost West Centrum tav Luc De Cuyper en vermelden ook de opleidingscursus en het jaar van hun keuze.

Evaluatie 
Voor de opleidingen zelf gebeurt de evaluatie telkens tijdens de laatste les van het opleidingsjaar door de lesgevers. Voor shiatsu is er eenmaal per jaar in juni een aparte examendag (i.s.m. de Belgische Shiatsu Federatie). 
Voor de energetische en medische basismodules zijn er elk jaar op verschillende momenten mogelijkheden om een evaluatietoets af te leggen :
- eind juni (na afloop van het cursusjaar)
- eind september (na afloop van de zomersessies)
- half februari (voor de modules die in het najaar liepen)
Wie een evaluatietoets opnieuw wil aflleggen, kan dat ook op die momenten doen. Kandidaten dienen zich hiervoor wel vooraf op te geven.
Voorwaarde voor certificatie is dat minimaal 50% gehaald wordt op elk onderdeel van elke evaluatietoets en samen gemiddeld 60% per evaluatietoets.
Het is mogelijk de evaluatietoets op vrijdag of op zaterdag af te leggen. De maximale tijd per module is 2 uur. De tijden zijn vrijdag 16-18u of 19u30-21u30 en zaterdag 10-12u.
Data:
- 15-16 februari 2019
- 28-29 juni 2019
- 27-28 september 2019
- 21-22 februari 2020
- 19-20 juni 2020
- 25-26 september 2020

Certificatie
Een getuigschrift / credit als bewijs van deelname kan voor alle aanvullende modules en opleidingen opgemaakt worden.
Een certificaat (als bewijs voor een mogelijke inschrijving voor een tweede of derde jaar van een opleiding en later ook als getuigschrift bruikbaar) wordt afgeleverd nadat volgende voorwaarden werden vervuld:
- in minimum 85% van de lessen aanwezig geweest zijn
- geslaagd zijn voor de evaluatietoets
- met voldoening (eventuele) opdrachten afgewerkt hebben
- een certificaat hebben van de verplichte aanvullende modules.
Certificaten kunnen vanaf 1 juli afgehaald worden op het secretariaat. In sommige opleidingen kan het certificaat de laatste les of de eerste les van het volgende jaar meegegeven worden.

OWC - Opleidingen info